Αρχική

Αρχική

Ο στόχος του προγράμματος STEAM UP είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ατμού σε μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και την πολιτική της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει σχέδια υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ατμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα 75 λεπτομερών ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια βιομηχανίας. ‘Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού και των συμβούλων εγγυάται μια καλή επένδυση. 

Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα στην Ευρώπη. Ο στόχος της δράσης STEAM UP είναι να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούν ατμό και να συμβάλει στην μείωση των CO2 εκπομπών κατά 55,6 GWh ετησίως σε μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης. Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στον βιομηχανικό κλάδο της Ευρώπης είναι 13%. 75% αυτής της εξοικονόμησης μπορεί να εφαρμοσθεί σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ατμό και ηλεκτρο κινητήρια συστήματα όπως σε βιομηχανίες χαρτιού, τροφίμων και χημικών προϊόντων.