Εξωτερικοί σύνδεσμοι

ΝΕΒ- Μη ενεργειακά οφέλη

Έργα με εξοικονόμηση ενέργειας έχουν και άλλα οφέλη εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα μη ενεργειακά οφέλη μπορεί να έχουν σημαντική πρόσθετη αξία για το έργο και κάποιες φορές να είναι και πιο σημαντικά από την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο σύνδεσμος http://neb.uk.teknologisk.dk/ προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα μη ενεργειακά οφέλη και ένα διδαδικτυακό εργαλείο για τον προσδιορισμό των μη ενεργειακών οφελών.