Online-privacyverklaring voor www.steam-up.eu

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze diensten en willen dat u zich bij het bezoeken van onze internetpagina’s ook ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens veilig voelt. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken. In het onderstaande informeren wij u daarom over aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde op onze website raadplegen.

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen worden uw gegevens consciëntieus beschermd tegen onbevoegde toegang of onbevoegde openbaarmaking en niet onbevoegd doorgegeven aan derden.

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of algemeen over de gegevensbescherming dient u te richten tot onze (externe) functionaris voor gegevensbescherming (zie hieronder voor contactgegevens).

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming in de lidstaten en andere wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is:

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlijn
Duitsland

Tel. +49 (30) 8900068-0
Fax +49 (30) 8900068-10
E-mail: office@adelphi.de
Website: https://www.adelphi.de

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Sema Karakas
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Thielenplatz 3
30159 Hannover
Duitsland

Tel. +49 (511) 330603-26
E-mail: privacy@adelphi.de
Website: https://www.althammer-kill.de

III. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is om een goed werkende website en onze contents en diensten ter beschikking te kunnen stellen. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden alleen na toestemming van de gebruiker regelmatig verwerkt. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin voorafgaand vragen om toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor verwerkingen van persoonsgegevens om toestemming van de betrokkene vragen, dient artikel 6, lid 1, punt a, van de Algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor het nakomen van een overeenkomst waarvan de betreffende persoon contracterende partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b, van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6, lid 1, punt c, van de AVG als rechtsgrond.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, punt d, van de AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Gegevenswissing en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde regelgeving voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens als onze internetpagina wordt opgeroepen, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast kunnen wij met de gegevens onze website optimaliseren en de veiligheid van onze informatiesystemen waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking als bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG gelegen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Indien de gegevens zijn verzameld voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na veertien dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, zodat een identificatie van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan hier daarom geen bezwaar tegen maken.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die de browser op unieke wijze identificeert wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd nadat een andere website is bezocht.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 • Beschikbaarheid van JavaScript in de browser

Wij maken op onze website bovendien gebruik van cookies waarmee het surfgedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd.

Zo kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Willekeurig gegenereerde gebruikersnaam
 • Tijdstip van het eerste bezoek
 • Tijdstip van het laatste bezoek
 • Aantal bezoeken

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daardoor is het niet meer mogelijk om de gegevens te herleiden naar de gebruiker die de website heeft bezocht. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies en logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van websites voor de gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden als geen cookies worden gebruikt. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook wordt herkend nadat een andere website is bezocht.

Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:

 • Herkenning van de JavaScript ondersteuning

De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor we ons aanbod voortdurend kunnen optimaliseren.

Meer informatie over gebruikte analysecookies vindt u verderop in het hoofdstuk “Webanalyse door Matomo”.

In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG gelegen.

4. Duur van de opslag, bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer doorgegeven aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Het wissen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Wanneer de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in volle omvang worden gebruikt.

VI. Versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen maken we gebruik van de technisch meest geavanceerde versleutelingsmethodes (bijv. TLS/SSL) via HTTPS.

VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Daarbij worden de gegevens voor de aanmelding op de nieuwsbrief uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

 • E-mailadres
 • Onderneming / organisatie (optioneel)
 • Aanspreekvorm (optioneel)
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam (optioneel)
 • Land (optioneel)
 • Keuze van interesses (optioneel)

Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldprocedure uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6, lid 1, punt a, van de AVG, indien de gebruiker toestemming voor de verwerking heeft gegeven.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te kunnen bezorgen.

Andere persoonsgegevens worden in het kader van de aanmeldprocedure verzameld om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen en doelgerichte informatie te kunnen aanbieden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dan ook net zo lang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is.

De andere in het kader van de aanmeldprocedure verzamelde persoonsgegevens worden eveneens slechts zo lang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een link te vinden.

Hiermee kan tevens de toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die tijdens de aanmeldprocedure zijn verzameld, worden ingetrokken.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Een andere mogelijkheid is contact op te nemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, van de AVG, indien de gebruiker toestemming voor de verwerking heeft gegeven.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die in het kader van een toezending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van gegevens artikel 6, lid 1, punt b, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens uit het invoermasker verwerken wij uitsluitend om de contactopname in bewerking te kunnen nemen. Indien per e-mail contact wordt opgenomen, is hierin ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van gegevens gelegen.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, hebben tot doel misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail zijn toegezonden, is dit het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden valt op te maken dat de feiten van de betreffende zaak definitief zijn afgehandeld.

De persoonsgegevens die tijdens het verzendproces aanvullend worden verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In zo’n geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

De intrekking van de toestemming en het bezwaar tegen de opslag kan zowel telefonisch (Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke) als per e-mail aan withdrawal@adelphi.de kenbaar worden gemaakt.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

IX. Ingebedde YouTube-video’s

Op enkele van onze websites bedden we YouTube-video’s in. Eigenaar van de desbetreffende plugin is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt en op de video klikt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van Youtube. Daarbij wordt aan Youtube meegedeeld welke pagina’s u bezoekt. Wanneer u in uw Youtube-account bent ingelogd, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk koppelen. Dit kunt u verhinderen door eerst uit te loggen uit uw Youtube-account.

Als een Youtube-video wordt gestart, maakt de aanbieder gebruik van cookies waarmee aanwijzingen over het gedrag van de gebruiker worden verzameld.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, zal ook bij het bekijken van Youtube-video’s rekening moeten houden met zulke cookies. Youtube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonlijke gebruiksinformatie op. Als u dit wilt verhinderen, moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Youtube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

X. Ingebedde Vimeo-video’s

Op enkele van onze websites bedden we Vimeo-video’s in. Eigenaar van de desbetreffende plugin is Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Wanneer u een pagina met de Vimeo-plugin bezoekt en op de video klikt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan Vimeo meegedeeld welke pagina’s u bezoekt. Wanneer u in uw Vimeo-account bent ingelogd, kan Vimeo uw surfgedrag aan u persoonlijk koppelen. Dit kunt u verhinderen door eerst uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen hierbij naar de privacyverklaring (https://www.google.com/policies/privacy) en naar de opt-out-mogelijkheden voor Google-Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Vimeo vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://vimeo.com/privacy.

XI. Sociale media

Wij maken gebruik van online presentie in sociale netwerken en op platforms om te kunnen communiceren met daar actieve geïnteresseerden en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de netwerken en platforms gelden de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de exploitanten.

Indien niet anders vermeld in het kader van onze privacyverklaring, verwerken wij gegevens van de gebruikers als deze binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijvoorbeeld bijdragen op onze websites aanmaken of ons mededelingen toesturen.

1. Gebruik van Facebook-componenten

De op onze site geplaatste “social media buttons”, die aan de voorschriften inzake gegevensbescherming voldoen, brengen bij uw bezoek aan onze website geen directe verbinding tot stand met het sociale netwerk Facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS).

Wanneer u de Facebook "like-button" aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u in uw Facebook-profiel een link maken naar onze sites. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze sites koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php

2. Gebruik van Twitter-aanbevelingscomponenten

De op onze site geplaatste “social media buttons”, die aan de voorschriften inzake gegevensbescherming voldoen, brengen bij uw bezoek aan onze website geen directe verbinding tot stand met de dienst Twitter (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS).

Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte website gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter gestuurd.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.

3. Gebruik van LinkedIn-aanbevelingscomponenten

De op onze site geplaatste “social media buttons”, die aan de voorschriften inzake gegevensbescherming voldoen, brengen bij uw bezoek aan onze website geen directe verbinding tot stand met de dienst LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS).

Wanneer u de LinkedIn "Recommend-button" aanklikt terwijl u in uw LinkedIn-account bent ingelogd, kunt u in uw LinkedIn-profiel een link maken naar onze sites. Daardoor is LinkedIn in staat het bezoek aan onze sites te koppelen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn hiermee verzamelt en ook niet op de omvang van deze door LinkedIn verzamelde gegevens. Ook hebben we geen kennis van de inhoud van de gegevens die naar LinkedIn worden gestuurd. Details over de verzameling van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en instelmogelijkheden kunt u vinden in de privacyverklaringen van LinkedIn. Deze aanwijzingen vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. Google ReCaptcha

Om zijn opdrachten via internetformulier te beschermen maakt de website gebruik van de dienst reCAPTCHA van de onderneming Google Inc. (Google). De controlevraag heeft tot doel vast te stellen of de invoer wordt uitgevoerd door een mens of op oneigenlijk wijze door een geautomatiseerde, machinale verwerking. De controlevraag omvat ook de verzending aan Google van het IP-adres en eventueel verdere gegevens die nodig zijn voor de dienst reCAPTCHA. Hiertoe wordt uw invoer naar Google gestuurd en daar verder gebruikt. Door reCAPTCHA te gebruiken verklaart u zich ermee akkoord dat de door u uitgevoerde herkenning wordt verwerkt in de digitalisering van oude boeken. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter eerst binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te analyseren. Het in het kader van reCAPTCHA door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor deze gegevens gelden de afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van de onderneming Google. Meer informatie over de richtlijnen van Google inzake gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

XIII. Webanalyse door Matomo (voorheen PIWIK)

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken op onze website gebruik van de open-source-software-tool Matomo (voorheen PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruikers (voor cookies zie al eerder hierboven). Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • Datum en tijd waarop de pagina is opgeroepen
 • De opgeroepen webpagina (titel en URL)
 • De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina is gekomen (referrer)
 • De subpagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen
 • De verblijfsduur op de webpagina
 • De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen
 • Schermresolutie
 • Tijd volgens de tijdzone van de bezoeker
 • Bestanden die zijn aangeklikt en gedownload
 • Links naar externe websites die zijn aangeklikt
 • Paginageneratietijd (de tijd is nodig was om de pagina te genereren en weer e geven)
 • Locatie van de bezoeker: land, regio, stad, ruwe breedtegraad en lengtegraad (geopositie) op basis van het internettoegangspunt
 • Hoofdtaal van de browser
 • Gebruikersagent (user agent) van de browser

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

De software is zo ingesteld, dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van IP-adres worden gemaskeerd (voorbeeld:  192.168.xxx.xxx). Zo is het niet meer mogelijk het afgekorte IP-adres te koppelen aan de oproepende computer.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Door de persoonsgegevens van de gebruikers te verwerken kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Wij zijn door de evaluatie van de verkregen gegevens in staat informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samen te stellen. Dat helpt ons onze website en de gebruikersvriendelijkheid ervan te verbeteren. In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG gelegen. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Bij ons is dat na 6 maanden het geval.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer doorgegeven aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Het wissen kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Wanneer de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in volle omvang worden gebruikt.

Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid van een opt-out uit de analyseprocedure. Hiervoor moet u de desbetreffende link volgen. Zo wordt op uw systeem nog een cookie geplaatst, waardoor het systeem weet dat het de gegevens van de gebruiker niet moet opslaan. Als de gebruiker het desbetreffende cookie tussentijds van zijn eigen systeem verwijdert, moet hij het opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Nadere informatie over de privacy-instellingen in de Matomo software vindt u via de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIV. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en geniet u de volgende rechten jegens de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel verkrijgen over de vraag of u betreffende persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt.

Wanneer dat het geval is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke inzage verkrijgen van de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat u het recht hebt de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht inzage te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging jegens de verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

In de volgende situaties kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen:

 • indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Indien de verwerking op vanwege de bovengenoemde situaties is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot gegevenswissing

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a, van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing bestaat niet voor zover verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i, en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het in sectie a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, is deze verplicht iedere ontvanger aan wie u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U hebt jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht informatie over deze ontvangers te verkrijgen.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt a, van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b, van de AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u voorts het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Hiermee mag geen afbreuk aan de vrijheden en rechten van anderen worden gedaan.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f, van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming conform de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming conform de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de u en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of
 • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, van de AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a of g, van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Ten aanzien de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

XV. Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om steeds aan de actuele juridische eisen te voldoen of om wijzigingen van onze diensten te verwerken in de privacyverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe services. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Versie van 25-5-2018